tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Stanovy

Stanovy Spolku Přátel Literatury a Knihovny

Stanovy spolku

Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana

(SPLK)


čl. I. Název a sídlo spolku

 1. Název spolku zní Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana.
 2. Sídlem spolku je Velehradská třída 714, Uherské Hradiště, PSČ 686 01.


čl. II. Účel spolku

Účelem spolku je:

 • rozšiřovat všemi prostředky obecné povědomí o Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana, jejich fondech, službách a aktivitách, stejně jako o jejím významu pro město Uherské Hradiště a jeho okolí,

 • hledat a shromažďovat příspěvky pro podporu aktivit Knihovny BBB v Uh. Hradišti,

 • sdružovat jednotlivce i organizace se zájmem o studium a dokumentaci historie i současnosti kulturního a společenského dění v uherskohradišťském regionu,

 • vydávat publikace regionálního a bibliofilského charakteru.


 čl. III. Členství

 1. Ve spolku jsou dva druhy členství:

 

 1. řadoví členové,
 2. čestní členové.
 1. Řadovým členem spolku může být plně svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba.
 1. O přijetí za řadového člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor. Členství vzniká dnem přijetí. Výbor může udělit čestné členství osobnostem, právnickým osobám a kolektivům za významnou podporu spolku a jeho činnosti.
 1. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
 1. Členství zaniká vystoupením písemným oznámením výboru, vyloučením, úmrtím nebo zánikem člena.
 1. Výbor může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nesjednal po výzvě nápravu. Za závažné porušení se považuje zejména porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 2. písm. c). Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala členská schůze.


čl. IV. Práva a povinnosti členů

 1. Řadoví členové spolku jsou oprávněni zejména:
 1. účastnit se členské schůze, požadovat vysvětlení a podávat připomínky,
 2. podílet se prostřednictvím členské schůze na rozhodování o všech zásadních otázkách týkajících se spolku,
 3. volit a být volen do orgánů spolku,
 4. v rámci kontroly činnosti spolku požadovat od výboru informace o záležitostech spolku, nahlížet do dokladů spolku a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce,
 5. užívat věci a jiné prostředky, které má spolek ve svém vlastnictví nebo v dispozici.


 1. Řadoví členové spolku jsou povinni zejména:
 1. dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku,
 2. aktivně se podílet na plnění účelu spolku,
 3. platit členské příspěvky,
 4. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.


 1. Čestní členové mají na členské schůzi pouze poradní hlas. Čestní členové nejsou povinni platit členské příspěvky.


čl. V. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • Členská schůze

 • Výbor

 • Revizor


čl. VI. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 1. Do působnosti členské schůze patří zejména:
 1. schvalování výroční zprávy, rozpočtu a roční uzávěrky hospodaření,
 2. rozhodování o změně stanov,
 3. volení, odvolávání a odměňování členů výboru,
 4. volení, odvolávání a odměňování revizora,
 5. schválení smlouvy o výkonu funkce,
 6. rozhodovaní o tom, zda a jakou bude spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost,
 7. rozhodování o zrušení spolku.
 1. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně jednou za pět let. Výbor svolá členskou schůzi vždy z podnětu alespoň poloviny členů spolku nebo revizora.
 1. Termín členské schůze oznámí výbor členům spolku nejméně patnáct dnů před jejím konáním. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat termín konání, místo konání a program členské schůze.
 1. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny řadových členů spolku. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů řadových členů přítomných v době usnášení. Usnesení o změně stanov a o zrušení spolku se přijímá většinou všech řadových členů. Každý řadový člen má jeden hlas. K poradním hlasům se pro účely usnášeníschopnosti a hlasování nepřihlíží.
 1. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze.
 1. Záležitost, která nebyla zařazena na program členské schůze při jejím svolání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech řadových členů spolku.


čl. VII.  Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Spolek zastupuje navenek každý člen výboru samostatně.
 1. Výboru náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu spolku. Výbor stanovuje výši a splatnost členského příspěvku.
 1. Funkční období členů výboru je pětileté.


čl. VIII. Revizor

 1. Revizor je kontrolním orgánem spolku. Revizorem může být plně svéprávná fyzická osoba. Revizorem nemůže být člen výboru. Revizor se jako orgán nezapisuje do spolkového rejstříku.
 1. Revizor dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek a výbor činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Revizor kontroluje účetnictví spolku a další jím vybrané dokumenty. Řeší stížnosti členů spolku.
 1. Nekoná-li se členská schůze, revizor schvaluje výroční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření.
 1. Funkční období revizora je pětileté.


čl. IX. Zásady hospodaření

 1. Příjmy spolku tvoří zejména dary, výnosy majetku, členské příspěvky, dotace a granty.
 1. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
 1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně sestavuje zprávu o hospodaření spolku, včetně účetní závěrky.


čl. X. Závěrečné ustanovení

Stanovy Spolku byly schváleny členskou schůzí dne 5. 5. 2022 a nabývají účinnosti jejich přijetím Spolkovým rejstříkem vedeným Krajským soudem v Brně.


V Uherské Hradišti dne 5. května 2022

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři